Portfolio

Artikel 1: definities

Wat houden deze algemene voorwaarden in:

Offerte:
Alle aanbiedingen van Webstrive Weddings aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst:
De overeenkomst van opdracht tussen Webstrive Weddings en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt/worden gesloten.

Opdracht:
De dienst of het product dat door de videograaf geleverd zal worden.

Videograaf:
Thomas D’Aubioul & Thomas Van den Bossche – videografen Webstrive Weddings, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Opdrachtgever:
De (rechts)persoon of personen waarmee de videograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

Annuleren:
Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden worden gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Gebruik:
Verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Artikel 2: toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de videograaf en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de videograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de videograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: aanbod

De videograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, Facebook, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of via Facebook. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 kalenderdagen na de datum van verzending door de videograaf. De prijzen vermeld op de website www.weddings.webstrive.be dienen gezien te worden als de meest recente offerte.

De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijzen vermeld op een info-pdf, verstuurd via e-mail, verstuurd via facebook Messenger, blijven 2 weken geldig. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging. De videograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4: aanvaarding van de opdracht

De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de videograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra aan de voorschotfactuur is voldaan. De videograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de videograaf onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De videograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5: uitvoering van de opdracht

De videograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de videograaf gebruikelijk werkt. De videograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de filmdag/reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de videograaf zo gunstig mogelijk te maken. De selectie van de beelden is de exclusieve verantwoordelijkheid van de videograaf op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria.

De videograaf biedt geen inzage in niet geleverde beelden of ruwe-bestanden. De videograaf levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, dit omvat de gehele opdracht, niet enkel de aanwezigheid van de videograaf op de dag zelf. Indien de videograaf geen schriftelijk bewijs heeft ontvangen (voor de filmdag) van de opdrachtgever dat de beelden niet online gepubliceerd mogen worden mag de videograaf de beelden gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 6: ontwerp

Na overleg voor de filmdag, worden de beelden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de videograaf gemonteerd zonder inmenging door de opdrachtgever. Er kan steeds vooraf meegegeven worden aan de videograaf wat je wensen zijn.

Artikel 7: levering

De videograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. In bepaade omstandigheden kan de levertijd iets uitlopen, maar de opdrachtgever heeft hierbij in geen geval recht op een schadevergoeding of prijsvermindering. Bij verzending van bestellingen per post is de videograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Artikel 8: vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de videograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op zijn website. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de videograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. Indien aannemelijk is dat de videograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorrekenen aan de opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen, zoals deze op de website staan vermeld. Op de website staan allerhande pakketjes met uren. Bij overuren wordt 100 euro per uur gerekend voor de videograaf en 50 euro per uur voor een eventuele tweede videograaf. Deze prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 9: betalingsvoorwaarden

De videograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 10 kalenderdagen na factuurdatum. De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht (voorschotfactuur) dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 kalenderdagen, voldaan te zijn, teneinde de overeenkomst voor de gewenste datum definitief vast te stellen. Er worden geen resultaten van de videografie getoond vóór dit verschuldigde bedrag betaald is.

Artikel 10: annulering en opschorting

Indien de klant niet overgaat tot betaling na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Webstrive, is de klant aan Webstrive een nalatigheidsintrest verschuldigd van 15% per jaar, en een forfaitaire herinneringskost van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 10 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Webstrive zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij annulatie vanwege de klant wordt het voorschot niet terugbetaald. Wanneer de klant de filmopdracht verplaatst naar een andere datum en de videograaf is niet meer vrij, wordt het voorschot niet terugbetaald. Indien de videograaf wel nog vrij is, wordt de datum aangepast. Wanneer een annulatie plaatsvindt 4 maand voor de afgesproken datum, wordt de helft van het totaal bedrag aan de videograaf gestort. Indien de annulatie plaatsvindt 4 weken voor de afgesproken datum, zal het totale bedrag aan de videograaf verschuldigd zijn.

Artikel 11: klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de videograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de videograaf. Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12: auteursrecht en licentie

De eventuele auteursrechten (bv. Sabbam) vallen volledig ten laste van de klant. De videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien de opdrachtgever wenst dat de beelden gemaakt tijdens de filmdag (van hem/haar of het gezin) NIET gebruikt worden voor promotie van de videograaf dient de klant dit vooraf te melden aan de videograaf. Het is mogelijk dat er dan extra kosten in rekening gebracht worde. De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Het is niet toegestaan om de beelden op het internet te plaatsen in een bewerking verschillend dan deze is aangeleverd door de videograaf. Overige werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van de videograaf openbaar gemaakt worden. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een video ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de videograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de videograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten van de videograaf, rekent de videograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de videograaf.

Artikel 13: portretrecht

De videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14: aansprakelijkheid

De videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de videograaf of diens vertegenwoordigers. De videograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van beeldmateriaal door technisch mankement , daar dit buiten de wil van de videograaf om is . De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15: wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De videograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de videograaf aan de opdrachtgever medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16: rechtspraak

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen de videograaf en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.

Scroll naar boven